Obchodní podmínky

Dobré ráno,

 

Jsme rádi, že jste si našli cestu do sekce právních dokumentů našeho obchodu. To znamená, že jste informovaný zákazník, kterému záleží na vašich spotřebitelských právech a nakupujete vědomě. 

 

V tomto ohledu máme dobrou zprávu: v našem obchodě dbáme nejen na kvalitu produktů a přátelskou obsluhu, ale také na vaše práva při nákupu online.

 

Pamatujte prosím, že pokud máte nějaké dotazy ohledně našich zásad nebo produktů nabízených v našem internetovém obchodě, můžete nás kontaktovat. Nenecháme žádnou otázku nezodpovězenou.

 

  +420 210 023 936

   info@majowo.cz 

  Majowo Sp. z o.o.

ul. Ciasna 3

35-232 Rzeszów, Polska

Předpisy ve verzi 2.0 jsou účinné od 01.02.2023 r.

 

PRAVIDLA INTERNETOVÉHO OBCHODU

 

MAJOWO.CZ

 

1.  OBECNÁ USTANOVENÍ

 

V první části Pravidel se představíme, popíšeme nejjednodušší způsob, jak nás kontaktovat a probereme nejdůležitější definice, které v tomto dokumentu naleznete.

 

1.1.   Internetový obchod je dostupný na adrese: majowo.cz a jeho rozšíření.

1.2.   Internetový obchod provozuje: Majowo Sp. z o. o. se sídlem v Rzeszówě na ul. Ciasna 3, 35-232 Rzeszów, KRS: 0001014734 DAŇOVÉ IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 5170432899, REGON: 524284799, (další: prodejce).

1.3.   Kontakt s internetovým obchodem je možný:

  1. pod adresem e-mail: info@majowo.pl

  2. telefonicky : +420 210 023 936 (call centrum otevřeno od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 od pondělí do pátku, kromě státních svátků);

  3. pomocí korespondenční adresy: Majowo Sp. z o.o., ul. Ciasna 3, 35-232 Rzeszów, Polska

  4. pomocí jiných komunikačních prostředků dostupných v Internetovém obchodě, jako je kontaktní formulář.

1.4.   Přijetí Pravidel je dobrovolné, ale nezbytné pro využívání vybraných funkcí internetového obchodu (např. vytvoření zákaznického účtu nebo nákup).

1.5.   Pravidla jsou zdarma k dispozici v Internetovém obchodě způsobem, který Uživatelům umožňuje:

a.    seznámit se s jeho obsahem,

b.   záznam jeho obsahu vlastním tiskem nebo uložením na externí médium, např. stažením jako PDF,

c.    seznamte se s jeho aktuální a předchozí verzí.

1.6.   DEFINICE. Kdykoli jsou dále v Předpisech použity následující fráze psané velkým písmenem, měly by být chápány v níže uvedeném významu, pokud z kontextu jejich použití jasně nevyplývá něco jiného:

a.      PROPAGAČNÍ KAMPAŇ - zvláštní podmínky prodeje Produktů nebo poskytování služeb, navržené Prodávajícím v konkrétním čase, od kterých může Zákazník využít podmínek v nich uvedených, jako je například snížení Ceny za Produkt nebo propagační sada nebo sleva / žádné náklady na dopravu. Podrobnosti o propagační kampani se řídí pravidly promo akce v souladu s informacemi dostupnými v internetovém obchodě. V případě propagační kampaně mají ustanovení pravidel propagační kampaně přednost před ustanoveními těchto pravidel.

b.     ZSI – Zákaznický servis internetového obchodu, která poskytuje informace o činnostech provozovaných internetovým obchodem, včetně nabízených produktů a provádění objednávek.

c.      CENA - výše hrubé odměny (včetně daně) uvedené v českých korunách, která náleží Prodávajícímu za převod vlastnictví Produktu na Zákazníka v souladu s Kupní smlouvou. Cena nezahrnuje náklady na doručení, pokud podmínky Propagační kampaně platné v daný čas v Internetovém obchodě nestanoví jinak.

d.     ZÁKAZNÍK – (1) fyzická osoba; nebo právnická osoba jednající prostřednictvím pověřené osoby (2); nebo (3) organizační složka bez právní subjektivity, které zákon přiznává způsobilost k právním úkonům; mající plnou způsobilost k právním úkonům. Je-li Zákazník fyzickou osobou s omezenou způsobilostí k právním úkonům, zavazuje se k uzavření Smlouvy o poskytování služeb/Smlouvy o prodeji získat právně účinný souhlas svého zákonného zástupce a tento souhlas poskytnout na každou žádost Prodávajícího.

e.      SPOTŘEBITEL - fyzická osoba, která uzavírá s podnikatelem právní obchod, který přímo nesouvisí s jeho podnikatelskou činností nebo v rámci samostatného výkonu povolání ve smyslu § 2 zákona. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele .

f.      ZÁKAZNICKÝ ÚČET – Elektronická služba; soubor zdrojů označených individuálním jménem (Login) a Heslem poskytnutých Zákazníkem v IT systému Prodávajícího, umožňující Zákazníkovi využívat další funkcionality Internetového obchodu. Zákazník získá přístup k účtu pomocí přihlašovacího jména a hesla. Zákazník se přihlásí ke svému Účtu po registraci v Internetovém obchodě. Účet vám umožňuje ukládat a uchovávat informace o podrobnostech adresy Zákazníka pro zasílání Produktů, přístup k historii objednávek a další služby poskytované Prodávajícím.

g.     KOŠÍK - Elektronická služba zpřístupněná každému Zákazníkovi, který používá Internetový obchod, umožňuje mu snadno zadat Objednávku jednoho nebo více Produktů, příležitostně zadat slevové kódy umožňující snížení ceny za podmínek uvedených v samostatných Pravidlech propagačních kampaní, zobrazit souhrn Ceny jednotlivých Produktů a všech Produktů celkem (včetně případných nákladů na dopravu). Košík dále umožňuje zjišťovat a upravovat údaje objednávky, zejména: množství Produktů, dodací adresu, fakturační údaje, způsob dodání, způsob platby. V rámci služby Košík může Prodávající zaslat Zákazníkovi e-mail o zbývajících produktech v Košíku nebo transakci, která byla zprostředkovatelem platby neúspěšná/odmítnuta (transakční e-mail). Košík shromažďuje nabídky předložené Zákazníkem k uzavření Kupní smlouvy, tj. v rámci jedné Objednávky lze podat více nabídek na uzavření Kupní smlouvy.

h.     LOGIN – Uživatelské jméno zákazníka uvedené v Obchodě při vytváření zákaznického účtu.

i.       NEWSLETTER - Elektronická služba, která umožňuje všem registrovaným Uživatelům dostávat pravidelné informace o Internetovém obchodě, zejména o Produktech, aktuálních aktivitách, marketingových kampaních, trendech v oboru a Propagačních kampaních, na e-mailovou adresu uvedenou Uživatelem, s vyjádřením Uživatele, souhlasem.

j.       PRODUKT – movitá věc dostupná v Internetovém obchodě, která je předmětem Kupní smlouvy mezi Zákazníkem a Prodávajícím, za úhradu Ceny. Výrobek je zbožím ve smyslu § 2 odst 1 písm. f) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

k.     OBCHODNÍ PODMNÍNKY – tento dokument stanoví mimo jiné: pravidla pro uzavírání kupních smluv a pravidla pro poskytování a užívání služeb zpřístupněných Prodávajícím prostřednictvím Internetového obchodu Uživatelům a Zákazníkům. Obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti uživatele, včetně Zákazníka i Prodávajícího.

l.       INTERNETOVÝ OBCHOD - internetový prodejní web provozovaný Prodávajícím v českém jazyce.

m.   PRODUKTOVÁ STRÁNKA – stránka v Internetovém obchodě, která uvádí podrobné informace o Produktu.

  1. OBSAH - textové, grafické nebo multimediální prvky (např. informace o Produktech, Produktové fotografie, propagační videa, popisy, komentáře), včetně děl ve smyslu zákona o autorském právu a souvisejících právech a obrázků fyzických osob, které jsou zveřejňovány a distribuovány v rámci Internetového obchodu Prodávajícím, smluvními partnery Prodávajícího, Zákazníkem nebo jinou osobou využívající Internetový obchod, resp.

o.     PRODEJNÍ SMLOUVA - kupní smlouva ve smyslu ustanovení občanského zákoníku týkající se prodeje Produktu Prodávajícím Zákazníkovi za úhradu Ceny plus případné další poplatky, včetně nákladů na dopravu, jejíž podmínky jsou uvedeny v zejména v těchto Pravidlech. Kupní smlouva je uzavřena mezi zákazníkem a prodávajícím za použití prostředků komunikace na dálku poté, co prodávající přijme objednávku za podmínek stanovených v tomto řádu. Kupní smlouva specifikuje zejména Produkt, jeho hlavní vlastnosti, Cenu, náklady na dopravu a další důležité podmínky. Každý produkt je předmětem samostatné prodejní smlouvy. V rámci funkčnosti Internetového obchodu si může Prodávající z objektivních (věcně odůvodněných) důvodů vyhradit uzavření pouze jedné Smlouvy pro více Produktů z důvodu přímého vztahu mezi Produkty - např. Akční set, v souladu s Akčním Pravidla kampaně.

p.     ELEKTRONICKÁ SLUŽBA – poskytování služeb elektronickou formou Prodávajícím Zákazníkovi prostřednictvím Internetového obchodu. V rozsahu, v jakém jsou služby poskytovány subjekty spolupracujícími s prodávajícím, jsou příslušná ustanovení týkající se pravidel používání těchto služeb obsažena v předpisech týkajících se poskytování služeb těmito subjekty.

q.     UŽIVATEL – fyzická osoba prohlížející zdroje Internetového obchodu, aniž by si musela zakládat Zákaznický účet a nakupovat.

r.      OBJEDNÁVKA - projev vůle Zákazníka vyjadřující přímou vůli uzavřít Smlouvu o prodeji na dálku, zadávanou pomocí prostředků komunikace na dálku, s uvedením Produktu, na který Zákazník podává nabídku na uzavření Kupní smlouvy a údajů Zákazníka nezbytných pro případné uzavření a uzavření kupní smlouvy. Objednávka každého Produktu bude považována za nezávislou nabídku Zákazníka na uzavření Kupní smlouvy (technické usnadnění). V průběhu Akční kampaně může Prodávající v rámci funkčnosti Internetového obchodu z objektivních důvodů podmínit uzavření jedné Kupní smlouvy na více Produktů v rámci Akční sady, a to z důvodu přímého vztahu mezi Produkty. Objednávce může být přiděleno jedno číslo a všechny nabídky budou zpracovány paralelně. Přijetím objednávky se rozumí uzavření kupní smlouvy.

 

2.  PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ INTERNETOVÉHO OBCHODU

 

V pravidlech používání našeho Obchodu vysvětlujeme, jaké minimální technické požadavky musíte splnit, abyste jeho funkčnost mohli bez problémů využívat.

 

2.1.   Minimální technické požadavky na zařízení Uživatele umožňující plné a správné používání Internetového obchodu:

a.    zařízení s přístupem k internetu;

b.   nejnovější verzi webového prohlížeče;

c.    aktivní e-mailový účet (e-mailová adresa) za účelem vytvoření zákaznického účtu, přihlášení k odběru newsletteru nebo nákupu.

2.2.   Prodávající nezaručuje, že používání Internetového obchodu bude bezchybné a bez technických přerušení. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli pozastavit nebo omezit přístup do Internetového obchodu, aniž by o tom musel Zákazníky předem informovat. Prodávající se bude snažit o okamžité obnovení provozu Internetového obchodu.  Technické přestávky by neměly mít vliv na provedení již zadaných Objednávek.

2.3.   Prodávající nenese odpovědnost za obsah jiných webových stránek a portálů, na které může být Zákazník přesměrován pomocí odkazů umístěných v Internetovém obchodě (např. kurýrní společnosti nebo platební operátoři).

 

3.  ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V INTERNETOVÉM OBCHODĚ

 

Ve třetí části představujeme elektronické služby dostupné v našem Obchodě. Elektronická služba je například nákupní košík nebo newsletter. Vysvětlíme, jak podávat stížnosti na Elektronické služby.

 

3.1.   Prodávající poskytuje prostřednictvím Internetového obchodu Uživatelům, včetně Zákazníků, následující Elektronické služby, které nevyžadují úhradu Ceny:

a.      vedení Zákaznického účtu, v případě jeho registrace;

b.     umožnit Zákazníkům zadávat Objednávky a uzavírat Prodejní smlouvy za podmínek stanovených v těchto Pravidlech;

c.      umožnit Zákazníkům používat služby Nákupního košíku;

d.     umožňuje přidávat názory na zakoupené produkty;

e.      umožnění prohlížení obsahu zveřejněného v rámci obchodu, včetně marketingového obsahu;

f.       Kontaktní formulář;

g.     Newsletter.

 

Zákaznický účet

3.2.   Prodávající dále poskytuje zákazníkům, kteří si vytvořili zákaznický účet prostřednictvím internetového obchodu, následující služby:

a.      udržování relace Zákazníka po přihlášení k Účtu (pomocí prohlížeče);

b.     uložení a zpřístupnění Zákazníkovi prostřednictvím účtu historie objednávek;

c.      umožnění změn údajů Zákazníka v rámci Zákaznického účtu;

d.     přístup ke slevovým kupónům přiděleným Zákazníkovi;

e.      přístup k seznamu přání zákazníka;

f.       přístup do oznamovací schránky;

g.     přístup k seznamu předobjednávek;

h.     možnost přidávat rozšířené recenze s fotografiemi; 

i.       možnost stažení osobních údajů zpracovávaných prodávajícím. 

3.3.   Používání účtu je možné poté, co zákazník provede následující kroky:

a.    vyplnění registračního formuláře uvedením kontaktního jména, jména, příjmení, e-mailové adresy a zadáním hesla a vyjádření souhlasu se zpracováním osobních údajů, přijetí ustanovení těchto Nařízení a Zásad ochrany osobních údajů;

b.   potvrzení ochoty vytvořit zákaznický účet aktivací odkazu v e-mailu obdrženém na uvedenou e-mailovou adresu ( proces double check in );

c.    úspěšná registrace, která bude potvrzena e-mailem ze zákaznického centra internetového obchodu.

3.4.   Smlouva o poskytování služeb je uzavřena okamžikem, kdy Zákazník obdrží potvrzení o registraci zákaznického účtu zaslané prodávajícím na e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem. Účet je poskytován bezplatně na dobu neurčitou. Zákazník může kdykoli a bez udání důvodu smazat Účet (odstoupit z Účtu) zasláním příslušné žádosti Prodávajícímu (např. pomocí komunikačních prostředků popsaných v bodě 1.3 Pravidel.

3.5.   Prodávající může ukončit smlouvu o poskytování služby Zákaznický účet Uživateli služby se sedmidenní výpovědní lhůtou a také může omezit přístup Uživatele Služby k části nebo všem funkcionalitám z důležitých důvodů, tj. o hrubém porušení těchto Pravidel Uživatelem Služby, tedy v situacích, kdy Uživatel Služby (uzavřený katalog): užívá Zákaznický účet způsobem, který je v rozporu s ustanoveními platných právních předpisů a porušuje práva třetích osob, v rozporu s ustanoveními řádu, jakož i v rozporu se zvyklostmi a zásadami společenského soužití přijatými v tomto směru, zejména poskytuje nezákonný obsah a dále v případě organizačních či obchodních změn ve společnosti prodávajícího.

 

Košík

 

3.6.   Používání košíku začíná okamžikem, kdy zákazník přidá do košíku první produkt.

3.7.   Košík je služba poskytovaná bezplatně po dobu, kdy jsou v košíku Uživatele nezakoupené Produkty. Po zadání a úspěšném zaplacení objednávky je služba dokončena.

3.8.   Zákazník může samostatně opravit zadané údaje v panelu „Košík“ přidáním nebo odebráním dané položky z košíku. Smazání dané položky může mít za následek automatické odebrání jiné položky z košíku kvůli přímému vztahu mezi Produkty. Košík dále umožňuje zjišťovat a upravovat údaje objednávky, zejména: dodací adresu, fakturační údaje, způsob dodání, způsob platby a přidávání slevových kódů.

 

Newsletter

3.9.       Služba Newsletter spočívá v zasílání v ní registrovanými Uživateli (příjemci služby), kteří poskytli prodávajícímu (poskytovateli služby) svou e-mailovou adresu, a to elektronicky, včetně automatické volací systémy, obchodní informace o produktech a službách prodávajícího a partnerů prodávajícího, včetně zejména informací o jejich aktuální nabídce, akcích, slevách a akcích marketing (e-mailový marketing);

3.10.    Používání služby Newsletter je možné poté, co uživatel provede následující kroky:

a.      zaškrtnutím příslušného políčka pro příjem obchodních informací prostřednictvím zvoleného komunikačního kanálu, např. při registraci zákaznického účtu nebo výběrem příslušné možnosti v zákaznickém panelu zákaznického účtu;

b.         přijetí ustanovení těchto Pravidel (včetně dodatečně prostřednictvím kliknutím na aktivační odkaz zaslaný prodávajícím na zadanou e-mailovou adresu Uživatelem Služby – pokud byla taková funkce zpřístupněna) a potvrzením přečtení Zásad ochrany osobních údajů. Poskytovatel služeb může rovněž poskytnout jiné způsoby přijetí ustanovení Pravidel.

3.11.    Služba Newsletter je poskytována na dobu neurčitou.

3.12.    Zákazník má možnost kdykoliv a bez udání důvodu se ze služby Newsletter odhlásit (odstoupit ze služby), a to zejména zasláním žádosti o ukončení poskytování služby Newsletter na kontaktní údaje uvedené v bodě. 1.3 Pravidel nebo kliknutím na deaktivační odkaz obsažený v e-mailu zaslaném Zákazníkovi v rámci služby Newsletter. Odhlášení z jednoho z kanálů služby Newsletter výše uvedeným způsobem automaticky neznamená odhlášení z jiných kanálů služby Newsletter.

3.13.    Prodávající může smlouvu o poskytování služby Newsletter vypovědět kdykoli s jednoměsíční výpovědní lhůtou z důležitých důvodů, rozuměj jako (uzavřený katalog):

a.      změna právních ustanovení upravujících poskytování elektronických služeb prodávajícím, která má vliv na vzájemná práva a povinnosti uvedená ve smlouvě, nebo změna výkladu výše uvedených právních ustanovení v důsledku soudních rozsudků, rozhodnutí, doporučení nebo doporučení úřadů nebo orgány kompetentní v dané oblasti;

b.     změna způsobu poskytování služeb způsobená výhradně technickými nebo technologickými důvody (zejména aktualizace technických požadavků uvedených v tomto nařízení);

c.      změnou rozsahu nebo poskytování služeb, na které se vztahují ustanovení Nařízení, zavedením nových, úpravou nebo zrušením stávajících funkcí nebo služeb, na které se Nařízení vztahuje, Poskytovatelem služeb.

3.14.    Prohlášení Poskytovatele služeb v rozsahu uvedeném v odst. výše se zasílá na e-mailovou adresu, kterou Uživatel služby uvedl při registraci do služby Newsletter.

3.15.    Prodávající může s uživatelem služby vypovědět smlouvu o poskytování služby Newsletter se sedmidenní výpovědní lhůtou nebo mu odepřít další právo používat službu Newsletter a může mu také omezit přístup k části nebo celému obsahu uvedenému výše. z důležitých důvodů, tj. v případě hrubého porušení těchto Pravidel ze strany Příjemce služeb, tedy v situacích, kdy Příjemce služeb (uzavřený katalog): používá Newsletter způsobem, který je v rozporu s ustanoveními platných právních předpisů a porušuje práva třetích osob. strany, v rozporu s ustanoveními nařízení, jakož i v rozporu se zvyklostmi a zásadami přijatými v tomto ohledu sociální soužití, zejména poskytuje nezákonný obsah.

 

Stížnosti na elektronické služby

3.16.    Reklamaci související s poskytováním Elektronických služeb lze podávat jakoukoli formou (telefonicky, písemně na adresu Prodávajícího nebo e-mailem). Doporučuje se používat komunikační prostředky uvedené v bodě 1.3 Pravidel.

3.17.    Vzorový formulář stížnosti je k dispozici v rámci Pravidel. 

3.18.    Prodávající odpovídá na reklamaci neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne jejího uplatnění.

 

4.  PODMÍNKY OBJEDNÁVKY A UZAVŘENÍ SMLOUVY

 

Toto je velmi důležitá část Pravidel, ve kterých vysvětlujeme, jak můžete naše produkty zakoupit, tj. zadat objednávku a poté uzavřít kupní smlouvu. 

 

4.1.   Informace uvedené v Internetovém obchodě představují pouze výzvu k uzavření smlouvy ve smyslu adresované Prodávajícím Uživatelům, včetně Zákazníků, a nikoli nabídku dle ustanovení občanského zákoníku.

4.2.   Hlavní vlastnosti služby, včetně předmětu služby a způsobu komunikace s Uživatelem, jsou uvedeny na Produktové stránce nebo jiným způsobem vhodným pro daný Produkt v rámci Internetového obchodu. Pokud Produkt nemá specifické vlastnosti, vlastnosti nebo funkce, Prodávající o tom Uživatele před zadáním Objednávky jasně informuje.

4.3.   V rámci vývoje Produktů nebo služeb dostupných v Internetovém obchodě a vzhledem k jejich specifičnosti může Prodávající zavést omezení způsobů zadávání Objednávek pro konkrétní Produkty. Pokud je zadáno několik Objednávek současně, z nichž alespoň jedna podléhá výše uvedenému omezení, může to ovlivnit dostupnost metod zadávání Objednávek také pro zbývající Objednávky.

4.4.   K uzavření kupní smlouvy mezi zákazníkem a prodávajícím dochází poté, co zákazník zadá objednávku.

 

Zadávání objednávek

 

4.5.   Prodávající umožňuje Uživateli provést Objednávku prostřednictvím Internetového obchodu následujícím způsobem:

a.      Zákazník vloží vybraný Produkt (nebo Produkty) do košíku a poté přejde k objednávkovému formuláři (nákupní cesta);

b.     Uživatel, který je přihlášen ke svému Zákaznickému účtu, potvrzuje, že údaje potřebné k uskutečnění Objednávky jsou v objednávkovém formuláři aktuální.

c.      Uživatel, který nemá Zákaznický účet, musí vyplnit objednávkový formulář samostatně v rozsahu nezbytném pro zadání Objednávky. Formulář musí obsahovat následující údaje o Zákazníkovi: jméno a příjmení, adresu (ulice, číslo domu/bytu, PSČ, město, stát), e-mailovou adresu, kontaktní telefon a údaje týkající se kupní smlouvy: místo a způsob doručení Produktu/y, způsob platby.

d.         V každém případě uvedení neaktuálních nebo nepravdivých údajů při vyplňování objednávkového formuláře může znemožnit realizaci objednávky a uzavření kupní smlouvy.

e.          Při vyplňování Objednávkového formuláře je nutné zvolit způsob platby Ceny a specifikovat způsob dodání Produktu, pokud podléhá přepravě.

f.          Zákazník odešle Prodávajícímu Objednávku (předloží nabídku). V případě Zákazníka, který nemá Účet a dříve nepřijal Pravidla, je vyžadován souhlas s Předpisy a přečtení Zásad ochrany osobních údajů.

g.         V závislosti na zvoleném způsobu platby za Objednávku může být Zákazník za účelem provedení platby přesměrován na webové stránky externího poskytovatele platebních služeb . Prodávající v reakci na Objednávku neprodleně zašle Zákazníkovi na e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem pro tento účel automatickou zprávu s potvrzením přijetí Objednávky nebo zprávu informující o potvrzení přijetí Objednávky spolu s potvrzením o přijetí Objednávky, uzavření Kupní smlouvy.

4.6.       V případě, že Prodávající nepotvrdí přijetí Objednávky způsobem uvedeným v bodě 4.6 v pořádku, Prodávající po ověření objednávky prodávající bez zbytečného odkladu zašle zákazníkovi na zadanou e-mailovou adresu zprávu s:

a.       potvrzení přijetí jedné nebo více jednotlivých nabídek Produktů předložených v rámci Objednávky a potvrzení uzavření Kupní smlouvy (přijetí Objednávky Produktů uvedených ve zprávě); nebo

b. informace o nemožnosti přijmout všechny nabídky na Produkty zadané v rámci Objednávky, např. z důvodu nezaplacení.

4.7.       Kupní smlouva je uzavřena potvrzením nabídky(ok) z Objednávky, tj. odesláním výše uvedené e-mailové zprávy Zákazníkovi ohledně Produktů v ní uvedených.

4.8.       Zadáním objednávky souhlasíte se zasíláním vyúčtování/faktury, opravné faktury a duplikátů těchto dokumentů v elektronické podobě na uvedenou e-mailovou adresu. Spolu s potvrzením Objednávky zasílá Prodávající vyúčtování/fakturu. Zákazník zároveň prohlašuje, že výše uvedené elektronické faktury bude zasílat na jím uvedenou e-mailovou adresu.

4.9.       Pokud nebude možné přijmout všechny nebo některé nabídky předložené v rámci objednávky, BOK bude zákazníka kontaktovat za účelem:

a.      informování Zákazníka o nemožnosti přijmout všechny nabídky předložené v rámci Objednávky; nebo

b.     informování Zákazníka prostřednictvím poskytnutého telefonního čísla nebo e-mailové adresy o nedostatku Produktu, na který se Objednávka vztahuje, a navržení Produktu s obdobnými vlastnostmi. V takovém případě, pokud zákazník souhlasí s výměnou Produktů v rámci zadané Objednávky, bude Prodávajícím upravena.

c.      potvrzení Zákazníka o vůli dokončit Objednávku v části, ve které Prodávající souhlasil s přijetím nabídek na uzavření Kupní smlouvy. Zákazník pak může zadanou Objednávku zrušit v celém rozsahu (v rámci všech nabídek), čímž není dotčeno jeho právo na odstoupení od smlouvy. Zrušení Objednávky Zákazníkem zbavuje Prodávajícího povinnosti pokračovat v jejím plnění. V případě zrušení Objednávky platí následující bod.

4.10.  Pokud není možné přijmout nabídku(y) učiněnou(é) v rámci Objednávky, Kupní smlouva ohledně Produktů uvedených v BOK není uzavřena a Prodávající neprodleně, nejpozději do 14 dnů, vrátí platby provedené Zákazníkem v rozsahu, v jakém nebyla Kupní smlouva uzavřena.

4.11.  Bez ohledu na to může Prodávající Zákazníka informovat o stavu Objednávky, a to zejména zasíláním zpráv na Zákazníkem uvedenou e-mailovou adresu, SMS nebo telefonicky.

4.12.  Prodávající se snaží zajistit dostupnost všech Produktů a plnění kupní smlouvy. V případě nemožnosti poskytnutí služby v mimořádných nebo nepředvídaných situacích a v dalších zákonem stanovených situacích se mohou uplatnit příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména pokud jde o povinnost bezodkladně vrátit plnění Spotřebiteli.

4.13.  Celková hodnota Objednávky zahrnuje Cenu, náklady na dopravu a případně další náklady volitelných placených služeb vybraných Zákazníkem. Prodávající může ve lhůtě, kterou si zvolí, určit hranici minimální hodnoty Objednávky, pro kterou je doprava Produktů zdarma. Zákazník je informován o celkové ceně výrobku včetně daní, jakož i o nákladech na dodání a dalších nákladech, a pokud výši těchto nákladů nelze určit, o povinnosti je uhradit, a to před podáním objednávky a před uzavřením kupní smlouvy.

4.14.              Za účelem získání faktury je Zákazník, který není Spotřebitelem, povinen kontaktovat Prodávajícího za účelem získání faktury za zaplacené Objednávky.

4.15.  Propagační kampaně platné v Internetovém obchodě nelze kombinovat, pokud ustanovení Propagace výslovně nestanoví jinak.

 

5.  ZPŮSOBY A PLATEBNÍ PODMÍNKY ZA PRODUKT

 

Jsme flexibilní – náš obchod umožňuje různé platební metody. Zkontrolujte, jak můžete za svou objednávku zaplatit.

 

5.1.   Prodávající poskytuje Zákazníkovi různé způsoby platby za Objednávku prostřednictvím důvěryhodných platebních zprostředkovatelů:

a.    platba platební kartou;

b.   platba při osobním odběru. 

5.2.   Možné aktuální způsoby platby jsou uvedeny v internetovém obchodě a prezentovány před tím, než zákazník zadá objednávku a před uzavřením kupní smlouvy. Dostupné způsoby platby mohou záviset na způsobu dodání zvoleném zákazníkem nebo na vlastnostech produktu. Dostupné platební metody se mohou změnit, pokud je zadáno několik Objednávek současně, zejména kvůli Produktům, na které se vztahují.

5.3.   Pokud prodávající neobdrží zákazníkovu platbu, může ZSI kontaktovat zákazníka, aby mu připomněl platbu a opuštěný košík, a to i zasláním e-mailu (transakčního e-mailu). Neplacení v rámci 2  dnů od zadání objednávky a poté v dalších 2 dnů bude mít za následek nepřijetí nabídky předložené Zákazníkem jako součást Objednávky. Zákazník také může do obdržení informace o odeslání Objednávky bez jakýchkoliv následků zrušit objednávku kontaktováním Prodávajícího prostřednictvím ZSI, čímž není porušeno jeho právo na odstoupení od smlouvy.

 

6.  CENA, ZPŮSOB A DATUM DODÁNÍ PRODUKTU

 

Dodání produktu je velmi důležitou součástí plnění objednávky. Snažíme se Vám zboží doručit co nejrychleji.

 

6.1.   Produkt je doručován prostřednictvím externí společnosti - poštovního operátora (např. kurýrní společnost nebo společnost, která vyzvedne zboží na místě), kterou si Zákazník vybral při zadávání objednávky.

6.2.   Doručení Produktu Zákazníkovi je zpoplatněno, pokud Zákazník nezadal Objednávku s dopravou zdarma, po splnění kritérií doručení zdarma nebo během propagační kampaně na doručení zdarma. Aktuálně dostupné náklady na dodání produktu jsou zákazníkovi uvedeny před zadáním objednávky a uzavřením kupní smlouvy.

6.3.   Dostupné způsoby doručení mohou záviset na způsobu platby zvoleném zákazníkem nebo na vlastnostech produktu. Dostupné způsoby doručení se mohou změnit v případě, že je současně zadáno několik objednávek, zejména kvůli produktům, na které se vztahují.

6.4.   Obvykle dodáváme do 7 pracovních dnů od data potvrzení objednávky. Celková doba dodání objednaného produktu se skládá z:

a.      doba přípravy objednávky k expedici Prodávajícím (do 4 pracovních dnů ode dne potvrzení Objednávky Prodávajícím). Je-li objednáno několik Produktů, bude Objednávka předána k dodání poté, co bude připraven Produkt s nejdelší dobou přípravy;

b.     a dobu dodání Produktu zvolenou kurýrní společností nebo jiným poštovním operátorem. Doba přepravy kurýrní společností nebo poštovním operátorem je uvedena ve fázi zadávání Objednávky a závisí na typu objednaného Produktu a termínech dané kurýrní společnosti nebo jiného poštovního operátora.

6.5.   V mimořádných situacích může být dodací lhůta prodloužena, o čemž bude Prodávající Zákazníky informovat (např. doba prodeje, období dovolených, nepředvídané okolnosti jako vypuknutí pandemie).

6.6.   V případě prodloužení doby přípravy Objednávky nebo dodací lhůty Produktu si Prodávající vyhrazuje právo kontaktovat Zákazníka a informovat jej o důvodu zpoždění a novém plánovaném termínu dodání.

6.7.   Doba expedice objednávky může být prodloužena v případě Produktů, které vyžadují personalizaci na přání Zákazníka. O datu odeslání bude Zákazník informován na Produktové kartě nebo při zadávání Objednávky.

6.8.   Při přebírání zásilky s Produktem od kurýra nebo poštovního operátora by si měl Zákazník, pokud je to možné, u přepravce ověřit, že Produkt byl doručen v celku, bez závad. Pokud dojde ke zničení Produktu přepravcem, je nutné sepsat protokol o škodě a informovat Prodávajícího.

6.9.   Kurýrní společnosti, poštovní operátoři a společnosti provozující odběrná místa mají vlastní předpisy týkající se způsobu poskytování doručovací služby (včetně případných reklamací ohledně doručení, času a způsobu nahlášení případného poškození zásilky a dalších důležitých záležitostí) - podrobné informace v tomto ohledu naleznete na stránkách přepravních společností. Před výběrem způsobu doručení si prosím přečtěte tyto obchodní podmínky.

 

7.  NÁZORY ZVEŘEJNĚNÉ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ

 

Náš obchod, stejně jako mnoho jiných subjektů elektronického obchodu, shromažďuje názory na Produkty za účelem měření spokojenosti zákazníků. Snažíme se, aby tento proces byl co nejtransparentnější. Záleží nám na spolehlivých názorech. Proto v této části Pravidel vysvětlujeme, jaká pravidla platí v našem Obchodě během procesu zveřejňování názorů a komentářů.

 

7.1.   Všechny názory zákazníků na produkty zakoupené v internetovém obchodě jsou ověřeny. Internetový obchod získává názory pouze od lidí, kteří skutečně nakoupili.

7.2.   Po obdržení objednaných Produktů může být Zákazník požádán, aby dobrovolně přidal svůj názor na zakoupený Produkt.

7.3.   Zákazník může přidat názor na Produkty prostřednictvím formuláře pro vyjádření, který je k dispozici na produktové kartě v Internetovém obchodě;

7.4.   Vyplněním formuláře vyjádření Zákazník souhlasí se zveřejněním subjektivního obsahu o zakoupeném Produktu a poskytnutím osobních údajů v rozsahu nezbytném pro zveřejnění názoru.  V závislosti na přijatém mechanismu zpětné vazby může být zákazník požádán, aby zanechal komentář, počet hvězdiček (např. od 1 do 5) nebo uvedl míru spokojenosti nebo nespokojenosti s produktem.

7.5.   Názory zveřejněné v Internetovém obchodě nejsou žádným způsobem sponzorovány a jejich obsah nemá vliv na podmínky budoucích smluv uzavřených s Prodávajícím.

7.6.   Internetový obchod zveřejňuje všechny názory, pozitivní i negativní, pokud jejich obsah neporušuje ustanovení Nařízení nebo platné právní předpisy. 

7.7.   Názory zveřejněné v internetovém obchodě podléhají ověření, aby bylo zajištěno, že byly připraveny zákazníky, kteří produkt skutečně zakoupili. výše ověření se provádí porovnáním údajů zákazníků nakupujících recenzované produkty s údaji lidí, kteří zveřejnili názor. V případě zákazníků, kteří obdrží e-mail s žádostí o vyjádření, garantujeme, že takový e-mail obdrží pouze lidé, kteří provedli nákup a obdrželi Produkt. 

8.  REKLAMACE VÝROBKU

 

Velkou pozornost věnujeme preciznosti našich výrobků. Pokud však máte k zakoupenému zboží nějaké výhrady, ověřte si, jak u nás jednoduše reklamovat.

 

8.1.   Zákazník, který je Spotřebitelem, je oprávněn reklamovat zakoupený Produkt za podmínek uvedených v tomto bodě.

8.2.   Prodávající odpovídá za soulad služby se smlouvou, zejména je povinen dodat Zákazníkovi Produkt bez vad a v souladu s uzavřenou kupní smlouvou. Prodávající nenese odpovědnost za nesoulad Produktu se Smlouvou, pokud byl Spotřebitel jasně informován o tom, že se určitá vlastnost Produktu odchyluje od požadavků na soulad se Smlouvou a nejpozději výslovně a samostatně přijal její vlastnosti. v době uzavření kupní smlouvy.

8.3.   Prodávající odpovídá za nesoulad Produktu se Smlouvou existující v době jeho dodání Spotřebiteli a zveřejněnou do 2 let od tohoto okamžiku.

8.4.   V případě nákupu použité zboží lhůta uvedená v bode výše je omezena na 1 rok. 

8.5.   Reklamaci může Zákazník podat jakoukoli formou. Doporučujeme vám podat stížnost pomocí způsobů komunikace dostupných v bodě 1.3 Pravidel.

8.6.   V případě nesouladu zboží se smlouvou může spotřebitel požadovat:

a.     jeho opravu

b.   nebo vyměnit.

Prodávající může provést výměnu, pokud spotřebitel požaduje opravu, nebo může provést opravu, pokud spotřebitel požaduje výměnu, pokud uvede zboží do souladu se smlouvou způsobem zvoleným spotřebitelem:

a.    je nemožné

b.   nebo by to pro Prodávajícího vyžadovalo nadměrné náklady.

Pokud není oprava a výměna nemožná nebo by pro Prodávajícího vyžadovala nadměrné náklady, může odmítnout uvést zboží do souladu se smlouvou.

Prodávající provede opravu nebo výměnu zboží na vlastní náklady v přiměřené lhůtě od okamžiku, kdy byl prodávajícím spotřebitelem informován o nesouladu zboží se smlouvou. Spotřebitel je povinen dát zboží, které je předmětem opravy nebo výměny, k dispozici prodávajícímu. Prodávající odebírá zboží na vlastní náklady.

8.7.   Spotřebitel má dále právo podat prohlášení o snížení ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy, když:

a.      prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s § 2170 odst. 1 písm. 1 a 2 občanského zákoníku,

b.   vada se projevuje mnohokrát,

c.    vada představuje podstatné porušení smlouvy, popř

d.   z vyjádření prodávajícího nebo z okolností je zřejmé, že ​vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez podstatných obtíží kupujícího.

8.8.   Pokud Spotřebitel podá prohlášení o snížení ceny, budou dlužné částky v důsledku uplatnění tohoto práva vráceny Zákazníkovi nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávající obdržel prohlášení Zákazníka o snížení ceny. Vrácení peněz bude provedeno stejným způsobem platby, který zákazník použil při platbě za zboží, pokud zákazník výslovně nesouhlasí s jiným způsobem vrácení. 

8.9.       Uplatní-li Spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy v situacích uvedených v bode 8.7 Pravidel, Zákazník neprodleně vrátí zboží prodávajícímu. Veškeré náklady spojené s vrácením zboží za okolností uvedených v předchozí větě nese prodávající. Prodávající vrátí kupní cenu do 14 dnů ode dne převzetí zboží nebo dokladu o jeho vrácení.

8.10.    Zákazníkovi se doporučuje, aby v popisu reklamace uvedl:

(1)     informace a okolnosti týkající se předmětu reklamace, zejména druh a datum výskytu vady; (2) požádat, jak uvést produkt do souladu s kupní smlouvou nebo prohlášením o snížení ceny nebo odstoupení od smlouvy

(2)     z kupní smlouvy; a (3) kontaktní údaje osoby podávající reklamaci (jméno a příjmení, korespondenční adresa, telefon, e-mailová adresa) - usnadní a urychlí projednání reklamace Prodávajícím. Požadavky uvedené v předchozí větě jsou pouze doporučením a nemají vliv na účinnost reklamací podaných bez doporučeného popisu reklamace.

8.11.    Reklamace včetně odstranění vady musí být projednána a spotřebitel o ní musí být informován do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. V případě uplynutí výše uvedeného Spotřebitel může od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

8.12.    Stížnost podaná Podnikatelem bude projednána bez zbytečného odkladu.

8.13.    Prodávající poskytuje spotřebiteli potvrzení o uplatnění reklamace obsahující datum uplatnění reklamace spotřebitelem, její obsah, způsob vyřízení reklamace požadovaný spotřebitelem a kontaktní údaje za účelem poskytnutí informací o způsobu vyřízení reklamace bude zváženo.

8.14.    Prodávající poskytne zákazníkovi potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na další osoby určené k provádění oprav.

 

9.      MIMOSOUDNÍ ZPŮSOBY VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A UPLATNĚNÍ REKLAMACE A PRAVIDLA PŘÍSTUPU K TĚMTO POSTUPŮM

 

Věříme, že v případě rozdílu v názorech s klientem stojí za to si promluvit a usilovat o vzájemnou dohodu přátelsky. Podívejte se, jak můžeme spor vyřešit.

 

9.1.       Použití mimosoudních prostředků pro vyřizování stížností a vymáhání nároků je dobrovolné. Následující ustanovení mají informativní charakter a nezakládají povinnost prodávajícího použít mimosoudní prostředky řešení sporů. Prohlášení prodávajícího o souhlasu nebo odmítnutí účasti v řízení o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů předkládá prodávající v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči, pokud spor nebyl vyřešen na základě stížnosti podané spotřebitelem.

9.2.   Dojde-li mezi námi a spotřebitelem ke spotřebitelskému sporu z kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení sporu s tím, že spor postoupí určenému subjektu. pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, tzn.

 

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

       Štěpánská 796/44

       110 00 Praha 1

 

E-mail: adr@coi.cz

Webové stránky: adr.coi.cz

 

9.3.   Chcete-li využít smírného řešení sporů, můžete také využít informace dostupné na https://ec.europa.eu/consumers/odr.

 

10.   PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY (VRÁCENÍ)

 

Víme, že spotřebitelé někdy chtějí uplatnit své zákonné právo na vrácení zboží. Tomu plně rozumíme. Ověřte si, jak rychle a snadno s námi můžete odstoupit od smlouvy na dálku.

 

10.1.        Zákazník, který je Spotřebitelem, který uzavřel smlouvu na dálku nebo mimo obchodní prostory, může od ní odstoupit bez udání důvodu a bez vynaložení jakýchkoliv nákladů, kromě nákladů stanovených zákonem, v rámci 14 dnů ode dne převzetí zakoupeného Produktu.

10.2.        Ke splnění lhůty stačí, aby Spotřebitel podal Prodávajícímu prohlášení před jejím uplynutím. Spotřebitel může předložit jakékoli jasné prohlášení informující o svém odstoupení od kupní smlouvy.

10.3.        Prohlášení o odstoupení od kupní smlouvy lze podat prostřednictvím formuláře pro odstoupení od smlouvy, jehož vzor naleznete níže v Pravidlech. Prohlášení o odstoupení od smlouvy lze podat v jakékoli formě s použitím údajů uvedených v bodě 1.3 Pravidel, ale použití formuláře nám pomůže váš případ zpracovat rychleji.

10.4.        Spotřebitel nese náklady na vrácení Produktu (náklady na vrácení zásilky od Spotřebitele Prodávajícímu).

10.5.        Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy začíná běžet ode dne, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba jiná než dopravce (zmocněnec) převezme produkty, a v případě kupní smlouvy, která se vztahuje na mnoho produktů dodávaných samostatně , v dávkách nebo po částech - od převzetí posledního produktu, šarže nebo části.

10.6.        Spotřebitel je povinen neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy odstoupil od kupní smlouvy, vrátit výrobek prodávajícímu. Pro dodržení lhůty stačí vrátit výrobek před uplynutím doby použitelnosti. Spotřebitel může vrátit produkt na následující adresu: Majowo Sp. z o. o., ul. Ciasna 3, 35-232 Rzeszów, Polsko.

10.7.    Spotřebitel by měl vrácený produkt zabezpečit tak, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

10.8.    V případě účinného odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku se smlouva považuje za neuzavřenou.

10.9.    Prodávající je povinen neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne doručení prohlášení spotřebitele o odstoupení od smlouvy, vrátit spotřebiteli všechny platby, které uhradil, včetně nákladů na dodání zboží (kromě dodatečných nákladů). vyplývající ze způsobu dodání zvoleného Zákazníkem, který je jiný než nejlevnější běžný způsob dodání dostupný v Internetovém obchodě). Prodejce může odložit zaslání vrácení peněz až do vyzvednutí vráceného zboží nebo nám zašlete potvrzení o odeslání zásilky, podle toho, co nastane dříve.

10.10. V případě, že spotřebitel uplatní zákonné právo na odstoupení od smlouvy, vrátí mu prodávající platbu stejnou platební metodou, kterou spotřebitel použil, ledaže by výslovně souhlasil s jiným způsobem vrácení, který pro něj nepředstavuje žádné náklady.

10.11. Uplatní-li Spotřebitel zákonné právo na odstoupení od smlouvy, odpovídá Spotřebitel za jakékoli snížení hodnoty produktu v důsledku jeho užití v rozporu s tím, který je nezbytný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti produktu nebo v souvislosti s nesprávným používáním produktu péči o produkt nebo nesprávné zabalení produktu při jeho vrácení Prodávajícímu.

10.12. Náklady na vrácení Produktu hradí Zákazník.

10.13. Spotřebitel nemá právo na zákonné právo na odstoupení od smlouvy za následujících okolností:

a.        je-li překročena 14denní lhůta pro informování prodávajícího o vůli odstoupit od kupní smlouvy;

b.       v případě nákupu Produktů prodávaných v uzavřeném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo hygienických důvodů nelze vrátit po poškození obalu Spotřebitelem, pokud byly Zákazníkem rozbalené;

c.      v situacích uvedených v § 1837 občanského zákoníku

 

11.   PRÁVA K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ

 

V této části uvádíme, jaká práva duševního vlastnictví na našich webových stránkách chráníme a jaká pravidla musíte dodržovat.

 

11.1.    Veškerá práva k Internetovému obchodu, zejména vlastnická autorská práva, práva duševního vlastnictví k jeho názvu, internetové doméně, jakož i formulářům, právním dokumentům, logům, ochranným známkám, textu, grafice, fotografiím a dalšímu obsahu zveřejněnému Prodávajícím, náleží Prodávajícího a mohou být použity pouze způsobem, který je v souladu s Nařízeními.

11.2.    Je zakázáno kopírovat, reprodukovat, upravovat, reprodukovat nebo distribuovat jakoukoli část Internetového obchodu, Služby nebo jejích prvků bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího, s výjimkou případů výslovně povolených platnými zákony a těmito Nařízeními. Prodávající může podniknout kroky, včetně soudních řízení, k ochraně svých vlastních zájmů a zájmů zákazníků Internetového obchodu.

11.3.    Údaje Internetového obchodu mohou být použity pro komerční účely po předchozím oznámení Prodávajícímu a získání jeho písemného souhlasu.

 

12.   OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Zkontrolujte, jak pečujeme o vaše osobní údaje.

 

12.1.    Zásady ochrany osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu „ ".

12.2.    Pravidla pro používání cookies na Webových stránkách jsou uvedena v dokumentu „ ".

 

13.   USTANOVENÍ PLATNÁ PRO ZÁKAZNÍKY, KTEŘÍ NEJSOU SPOTŘEBITELI

 

Pokud nakupujete v našem obchodě a nejste spotřebitel - tato část předpisů je určena vám.

 

13.1.    Tento bod Pravidel a ustanovení v nich obsažená platí pouze pro Zákazníky, kteří nejsou Spotřebiteli.

13.2.    Zákazník, který je Podnikatelem, je povinen nahlásit a reklamovat vadu Produktu neprodleně po jejím zjištění, nejpozději však do 3 dnů ode dne převzetí Produktu. V případě nesplnění této povinnosti se prodávající zprostí odpovědnosti za předmětnou vadu.

13.3.    Když Prodávající uvolní Produkt dopravci, výhody a břemena související s Produktem a riziko náhodné ztráty nebo poškození Produktu přecházejí na Zákazníka, který není Spotřebitelem. Prodávající v takovém případě neodpovídá za ztrátu, ztrátu nebo poškození Produktu vzniklé od jeho převzetí k přepravě až do jeho předání Zákazníkovi a za případné prodlení s přepravou zásilky.

13.4.    Prodávající ani jeho zaměstnanci, pověření zástupci a zmocněnci neodpovídají Zákazníkovi, jeho subdodavatelům, zaměstnancům, pověřeným zástupcům a/nebo zmocněncům za jakoukoli škodu, včetně ušlého zisku, pokud škoda nebyla způsobena jimi úmyslně.

13.5.    V každém případě určení odpovědnosti Prodávajícího, jeho zaměstnanců, zmocněných zástupců a/nebo zmocněnců je tato odpovědnost vůči Zákazníkovi, který není Spotřebitelem, bez ohledu na jeho právní základ, omezena – a to jak v rámci jedné reklamace, tak za veškeré reklamace celkem - až do výše zaplacené Ceny a nákladů na dodání dle poslední Kupní smlouvy a kryje pouze skutečně vzniklou škodu.

13.6.    Případné spory vzniklé mezi Prodávajícím a Zákazníkem, který není Spotřebitelem, budou řešeny u soudu příslušného podle sídla Prodávajícího.

13.7.    Ve vztahu k Zákazníkům, kteří nejsou Spotřebiteli, může Prodávající Pravidla kdykoli změnit na základě obecně platných právních předpisů.

 

14.   ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

14.1.    Předpisy verze 2.0. vstupuje v platnost dnem 01.02.2023 r.

14.2.    Pravidla jsou dostupná v češtině.

14.3.    Ve věcech neupravených těmito Řády se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů.

14.4.    Pokud kogentní ustanovení zákona nestanoví jinak, rozhodným právem pro řešení jakýchkoli sporů vzniklých na základě těchto Pravidel je české právo.

14.5.    Pokud kogentní ustanovení právních předpisů země obvyklého pobytu Zákazníka stanoví pro Zákazníka příznivější podmínky než ustanovení polského práva a těchto Podmínek, použijí se ustanovení právních předpisů země obvyklého pobytu Zákazníka.

14.6.    Obsah těchto Pravidel se může změnit v situaci, kdy Prodávající upraví způsob či rozsah své podnikatelské činnosti nebo v důsledku právních změn, které mají za následek nutnost zapracování Pravidel do obecně platného práva. Internetový obchod bude uživatele o jakýchkoli změnách informovat zveřejněním informací na webových stránkách internetového obchodu a v případě Uživatelů s aktivním zákaznickým účtem - formou e-mailu. Každá osoba, která obdrží výše uvedenou zprávu, bude moci podat prohlášení o ukončení smluv o poskytování elektronických služeb (nejdéle do 14 dnů ode dne obdržení zprávy) realizovaných na základě těchto Pravidel. Ustanovení Pravidel platná v době zadání Objednávky se použijí na Objednávky zadané před tím, než změny Pravidel vstoupí v platnost.

 

 

Předchozí verze pravidel:

 

Předpisy 1.0 platné od 31.01.2024<odkaz>

 

Odkaz na formuláře:

 

Souhrnné zásady podávání stížností

Reklamační formulář

Zkrácené podmínky pro vrácení zboží

Formulář pro odstoupení od smlouvy